Leather Radio Strap & Motorola APX 7000 Full Pocket Holder Set 3M Silver Scotchlite